TSE 70 ülkede ofis açacak

TSE’nin son bir yılda 11 ülkede 14 çözüm ofisi açtığını belirten Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ergün, 2014 yılının sonuna kadar 70 ülkede ofis açmayı planladıklarını söyledi.

BiLiM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Türk Standardları Enstitüsü’nün (TSE), 2014 yılı sonuna kadar 70 ülkede ofis açmayı planladığını belirterek, “TSE, sadece bir yıl içerisinde 11 ülkede 14 çözüm ortağı ofisi açmıştır. Önümüzdeki dönemde de yurtdışında yeni ofis ve laboratuvar merkezleri kurmaya devam edecektir” dedi.

TSE’nin etkinliği arttı

Ergün, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen Türk Standardları Enstitüsü (TSE) “Standardizasyonun Küresel Ekonomiye Etkileri” konulu sempozyumda, Türkiye’de son 11 yılda başta ekonomi olmak üzere hayatın her alanında gelişmeler yaşandığını belirterek, kamu maliyesinde ve bankacılık sistemindeki reformların Türkiye’nin hem bir istikrar ülkesi haline gelmesini sağladığını hem de ekonomik büyümeye sağlıklı zemin hazırladığını kaydetti. Nihat Ergün, TSE’nin uluslararası işbirlikleri yoluyla küresel etkinliğini artırdığını belirterek şunları söyledi:

“Enstitümüz hem İslam Ülkeleri Standardizasyon ve Metroloji Enstitüsü’nün hem de Orta Asya Türk ve özerk cumhuriyetlerinin üyesi olduğu Bölgelerarası Standardizasyon Birliği teşkilatının kurucusudur. Sadece bir yıl içerisinde TSE 11 ülkede 14 çözüm ortağı ofisi açmıştır. Önümüzdeki dönemde de yurtdışında yeni ofis ve laboratuvar merkezleri kurmaya devam edecektir. TSE olarak 2014 sonuna kadar 70 ülkede ofis açmayı planlıyoruz.”

350 bin ürün standart bekliyor

TSE Baş­ka­nı Hu­lu­si Şen­türk, Tür­ki­ye­’de pi­ya­sa­da 100 bi­nin üze­rin­de ürün bu­lun­du­ğu­nu bun­lar­dan 50 bi­ni­nin TSE bel­ge­si­ne sa­hip ol­du­ğu­nu söy­le­di. Bir ürü­nü 3-4 mar­ka­nın üret­ti­ği­ni ha­tır­la­tan Şen­türk, “Böy­le ba­kın­ca yak­la­şık 400 bin ürün var ve 50 bin TSE bel­ge­si çok az. Ağır­lık­lı ola­rak sa­na­yi, gı­da gi­bi alan­lar­da bel­ge alı­nı­yor. An­cak özel­lik­le ço­cuk­lar ta­ra­fın­dan kul­la­nı­lan kır­ta­si­ye ürün­le­ri gi­bi alan­lar­da tü­ke­ti­ci ta­lep et­me­di­ği için üre­ti­ci de test mas­ra­fın­dan ka­ça­rak bel­ge al­mı­yo­r” di­ye ko­nuş­tu. Şentürk ayrıca, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmaya çalıştığını hatırlattı.

200 milyon liralık yatırım

Ni­hat Er­gün, TSE’­nin iş­bir­li­ği an­laş­ma­sı im­za­la­dı­ğı ül­ke sa­yı­sı­nın 78’e yük­sel­di­ği, ku­ru­luş sa­yı­sı­nın ise 99’a ulaş­tı­ğı bil­gi­si­ni ver­di. TSE’­nin bu alan­da tam an­la­mıy­la kü­re­sel bir ak­tör ha­li­ne gel­di­ği­ni bildiren Er­gün, “T­SE­’nin önü­müz­de­ki dö­nem­de ger­çek­leş­ti­re­ce­ği ye­ni ya­tı­rım­lar, sa­na­yi­ci­mi­zin ih­ti­yaç duy­du­ğu tüm alan­lar­da mu­aye­ne ve de­ney hiz­met­le­ri ve­re­bi­le­cek bir ya­pı­ya sa­hip ol­ma­sı­nı da sağ­la­ya­cak­tır. 200 mil­yon li­ra ma­li­yet­li ye­ni la­bo­ra­tu­var ya­tı­rım­la­rı ara­sın­da önem­li pro­je­ler mev­cut­tur. Bu tür ya­tı­rım­lar sa­na­yi­ci­mi­ze hız­lı ve ka­li­te­li hiz­met
ver­mek için son de­re­ce önem­li ya­tı­rım­lar­dı­r” de­di.